สายปฏิบัติการ


อิงกมล กันทะรส
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล : eingkamon.kan@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6609

 


ศรีระมิงค์ กุลวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล : sriraming.gul@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6610

 


ดวงเดือน มโนหาญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล: duangduen.man@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6610

 


ศุภารัตน์ ไชยลังกา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล : suparat.cha@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 7229

 


สุภิวัฒน์ จันทิมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล : supiwat.cha@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 7229

 


ธีรโชติ อุ่นอก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล : terachot.un-@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6610

 


เกศรินทร์ กันทะเนตร
นักวิชาการกายภาพบำบัด

อีเมล : katesarin.kan@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6583

 


ประมุข พงษ์สุวรรณ์
นักวิชาการกายภาพบำบัด

อีเมล : pramook.pon@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6583

 


ภาคภูมิ พิพัฒน์บรรจง
นักวิชาการกายภาพบำบัด

อีเมล : parkpoom.pip@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6583

 


เจษฎา ศรีน้อย
นักวิชาการกายภาพบำบัด

อีเมล : chedsada.sir@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6583

 

 

ธีรวงค์ ใหม่จันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อีเมล : teeravong.mai@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6583

 

 

เกตุแก้ว ชุ่มมงคล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อีเมล : katkaew.chu@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6583