ค่านิยมของสำนักวิชา

IMPACT

I = Integration (บูรณาการ) - Integrative Medicine
บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

M = Morality (ยึดมั่น) - Professional Ethics and Good Governance
ธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

P = Prowess (เป็นเลิศ) - Excellence in Leadership and Integrative Medicine
สร้างสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศและมีความเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์บูรณาการในระดับสากล

A = Adaptability (ปรับเปลี่ยน) - Adapting to Change
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาที่ท้าทายและยั่งยืนในยุค Disruption

C = Cooperation (พหุภาคี) - Collaboration Network
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

T = Teamwork (เป็นหนึ่ง) - Working Together
มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จด้วยพลังความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน