ค่านิยมของสำนักวิชา

S = Salutary การทำงำนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
I = Integrative การบูรณาการด้านศาสตร์ทางการแพทย์
M = Mitigate บรรเทาทุกข์