สายบริหาร


อาจารย์ ดร. พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
คณบดี
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


 


รศ. ดร. กภ.วิศรุต บุตรากาศ
รองคณบดี
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


 


อาจารย์ ดร.พทป.ปราวรี ภูนีรับ
ผู้ช่วยคณบดี
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


 


อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ
ผู้ช่วยคณบดี
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม