ปรัชญา / ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์บูรณาการ