เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์
“บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

อัตลักษณ์
“มุ่งมั่นการดูแลสุขภาพด้วยจิตสาธารณะ มีทักษะทางการแพทย์ แบบบูรณาการพร้อมทำงานด้วยมาตรฐานสากล”