หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ภาษาไทย:หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Physical Therapy
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :กายภาพบำบัดบัณฑิต
ชื่อย่อ :กภ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Physical Therapy
ชื่อย่อ :B.PT.

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลทุกช่วงวัยและชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ รู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

หลักสูตรมุ่งผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยสามารถตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีทักษะทางวิชาชีพในการดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและบูรณาการศาสตร์อื่นในการดูแลสุขภาพบุคคล ชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม และเข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  1. นักกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
  2. นักกายภาพบำบัดอิสระ
  3. นักกายภาพบำบัดในสถาบันความงาม
  4. นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ออกกำลังกายและนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา
  5. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือกายภาพบำบัด ครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ (กรณีศึกษาต่อ 1 ปี) งานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 

     สามารถศึกษาต่อทางด้านกายภาพบำบัด ระดับประกาศนียบัตร ศึกษาต่อปริญญาโท และทางด้านกายภายบำบัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในบางสาขา

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ108 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ24 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ84 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต