หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ภาษาไทย:หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Physical Therapy
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :กายภาพบำบัดบัณฑิต
ชื่อย่อ :กภ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Physical Therapy
ชื่อย่อ :B.PT.

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลทุกช่วงวัยและชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ รู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยสามารถตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีทักษะทางวิชาชีพในการดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและบูรณาการศาสตร์อื่นในการดูแลสุขภาพบุคคล ชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม และเข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 1. นักกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
 2. นักกายภาพบำบัดอิสระ
 3. นักกายภาพบำบัดในสถาบันความงาม
 4. นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ออกกำลังกายและนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา
 5. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือกายภาพบำบัด ครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ (กรณีศึกษาต่อ 1 ปี) งานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 • PLO1: แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • PLO2: มีทักษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลทางคลินิกร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพบำบัด
 • PLO3: มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีการพัฒนาตนเองและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • PLO4: มีทักษะในการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพได้เหมาะสมตามสถานการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • PLO5: มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และสื่อสารข้อมูลทางด้านวิชาชีพกายภาพบำบัดโดยใช้ภาษาสากลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • PLO6: สามารถร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
 • PLO7: สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดและบูรณาการศาสตร์อื่นในการดูแลสุขภาพบุคคล ชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ108 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ24 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ84 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต