วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นสำนักวิชาทิ่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์บูรณาการในระดับสากล

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์บูรณาการที่มีสมรรถนะในระดับสากล
  • สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทางการแพทย์บูรณาการในเชิงประจักษ์
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม