วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นสำนักวิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์บูรณาการในระดับสากล

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์บูรณาการที่มีสมรรถนะในระดับสากล
  • สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทางการแพทย์บูรณาการในเชิงประจักษ์
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Vision
School of Integrative Medicine will be a school of quality with academic and professional excellence and aligned with international standards

Mission

  • Produce graduates of the integrative medicine field with international competency
  • Develop evidence based integrative medicine research, innovation and intellectual properties
  • Utilize integrative medicine to improve the quality of life of the people
  • Promote cultural and local wisdom conservation and instill environmental values