หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ภาษาไทย:หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ชื่อย่อ :พทป.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ :B.ATM.

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

 1. แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นพลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนมีความเข้าใจมนุษย์และชุมชน
 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารเชิงตัวเลขในการปฏิบัติงาน
 3. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
 4. มีทักษะการประกอบเวชปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 5. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับคลินิก โดยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่นในการปฏิบัติงาน
 6. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานแพทย์แผนไทยด้วยรูปแบบการศึกษาวิจัย
 7. มีทักษะการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีทักษะการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ทำงานหน่วยงานของทางราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆ
 2. ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการการแพทย์แผนไทยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 3. ประกอบธุรกิจด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การผลิตยาสมุนไพร และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

     สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาทางด้านการแพทย์ทางเลือกเฉพาะทาง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ114 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ62 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ52 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต