ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ที่ได้รับรางวัล SFE-T.Sen Oration award​ 2020 ซึ่งมอบให้แก่ทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้าน Ethnopharmacology

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ รองคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัล SFE-T.Sen Oration award​ 2020 ซึ่งมอบให้แก่ทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้าน Ethnopharmacology 

| writer Sirikan Mukda |