สาขาวิชากายภาพบำบัด มฟล. จัดประชุมวิชาการเครือข่ายนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565  สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์  ภายใต้แผนงานโครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมี กภ. สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์  นายกสภากายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แนวทางและบทบาทของนักกายภาพบำบัดที่มีต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดเข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน
 

| writer Chakree Wattanasiri |