สาขาวิชาการกายภาพบำบัด มฟล. ได้รางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่”

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. โดย อาจารย์ ดร. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับรางวัลในโอกาสที่สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่” จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการครอบคลุมทุกมิติในเรื่อง การชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ การจัดเขตปลอดบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ กิจการนักศึกษาและกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปลอดบุหรี่ ทั้งในและนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย
 

| writer Chakree Wattanasiri |