โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ (Smart CI)

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ  (Smart CI) เรื่อง “How to Manage Acute COVID-19 Patients : Role of CHEST Physical Therapy” เมื่อววันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม E3A 402 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ในการนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัดและพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกให้มีความรู้เท่าทันกับวิทยากรร่วม โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด อาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการและ บุคลากรฝ่ายปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 90 คน

หมายเหตุ : กิจกรรมที่บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

| writer Chakree Wattanasiri |