ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ. 2565 - 2569

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Sqaure

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ นำโดย อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุคลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต บุตรากาศ รองคณบดี ได้จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อเป็นการทบทวนพันธกิจ วัตถุประสงค์ และ ปรับปรุงแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการให้เป็นปัจจุุบัน สอดคล้องกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของ

  • ค่านิยมด้านการเรียน  การเรียนในสภาวะ New Normal
  • การทำแผนเพื่อพัฒนางานด้านการวิ<wbr />จัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  • การทำแผนเพื่อขอรั<wbr />บรองมาตรฐานการศึกษาของเครือข่<wbr />ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลั<wbr />ยอาเซียน ( ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA )
  • การทำแผนเพื่อขอรับรองตามเกณฑ์<wbr />คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิ<wbr />นการที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx )

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ ในการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสำนักวิชาฯ ครั้งนี้ ได้แผนที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเข็มทิศในการบริหารให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เกิดคุณภาพทั้งแผนงานและพัฒนาตัวบุคลากรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

| writer Chakree Wattanasiri |