ปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อชี้แจงทิศทางการพัฒนาสำนักวิชา ระบบการบริหารบุคคล และขอบเขต แนวทางการพัฒนา ภาระงานหลักของคณาจารย์ ทั้งทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย ตลอดจนการอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning รวมถึงระบบการทำงานของสำนักเลขา โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ทั้ง 2 ฝ่าย ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ และตัวแทนสำนักงานคณบดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มาเป็นวิทยากร  ทั้งนี้มีคณาจารย์ใหม่ และคณาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติงานจากการลาศึกษาต่อ เข้าร่วมจำนวน 7 คน

| writer Chakree Wattanasiri |