ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด (ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม พ.ศ.2564)

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา


เกณฑ์การคัดเลือก

คุณวุฒิทางการศึกษา

 1. ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
 2. ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือ สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 รายการ
  • TOEFL CBT 195 คะแนน ขึ้นไป
  • TOEFL ITP 525 คะแนน ขึ้นไป
  • TOEFL IBT 70 คะแนน ขึ้นไป
  • CU-TEP 75 คะแนน ขึ้นไป
  • IELTS 6.0 ขึ้นไป

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

 1. มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด อย่างน้อย ๑ ปี 
  * หากมีประสบการณ์ทางคลินิก หรือ วิจัยด้านผู้สูงอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ website ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  http://personnel.mfu.ac.th/?paper=mfu-application-form-for-academic-appointment และ กรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วน

 • ส่งใบสมัครและหลักฐาน มาที่
  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  โทร. 053-916-609 (ใบสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด)

หมายเหตุ : ปิดรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 (อ้างอิง ตามวันที่ประทับตรา ส่งไปรษณีย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • อ.ดร.กภ.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
 • email : chatchada.sut@mfu.ac.th
 • Tel : 095-549-2828

| writer Chakree Wattanasiri |