การแพทย์แผนจีน


อาจารย์ พจ.สินี ตัณฑสถิตยานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

อีเมล : sinee.tan@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
คณบดี

อีเมล : sulakkana.noi@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.ปิยาพัชร ทองปลิว
อาจารย์

อีเมล : piyapach@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.ศิรประภา วีรพัฒนานนท์
อาจารย์

อีเมล : siraprapa.vee@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.รักษ์สุดา ทานิกุจิ
อาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. พจ.นครทรัพย์ หล่าวเจริญ
อาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พจ.สิทธิโชค วาดพิมาย
อาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.พีรนันท์ พัฒนมงคล
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล : peeranan.pat@mfu.ac.th​
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.สุทธิเกียรติ อุดมเมธาภรณ์
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล : sutthikiat.udo@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย
อาจารย์

อีเมล : kanyaphat.api@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.กิตติภูมิ เรืองระวีวัฒน์
อาจารย์

อีเมล : kittiphum.rua@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.ธิติ พันธ์เจริญ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อีเมล : titi.Pha@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.ภวัต ธนวชิระสิน
อาจารย์

อีเมล : pawat.tha@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พจ.วชิราภรณ์ ผดุงเกียรติวงษ์
อาจารย์

อีเมล : wachiraporn.pad@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ Chin Jia Wei
อาจารย์

อีเมล : chin.jia@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม