กายภาพบำบัด


อาจารย์ ดร.กภ.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

อีเมล : ekalak.sit@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รศ. ดร. กภ.วิศรุต บุตรากาศ
รองคณบดี

อีเมล : vitsarut.but@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ผศ. กภ.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม
อาจารย์

อีเมล : kanokthip.saw@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.กภ.สุจิตรา กล้วยหอมทอง
อาจารย์

อีเมล : sujittra.klu@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.ญาดานุช บุญญรัตน์
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล : sirima.boo@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. กภ.หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
อาจารย์

อีเมล : haruthai.pet@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. กภ.อัมพา พุ่มโพธิ์
อาจารย์

อีเมล : ampha.pum@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.คทาวุธ ผิวจินดา
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล : katavut.phi@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.กภ.อรณิช วิมลรัตน์
อาจารย์

อีเมล : oranich.vim@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รศ. ดร. กภ.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
อาจารย์

อีเมล : pattanasin.are@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.พลอยไพลิน นามกร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อีเมล : ploypailin.nam@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.จรรยา ชวดทอง
อาจารย์

อีเมล : janya.chu@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.วิลาวัณย์ ไชยอุต
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล : wilawan.chai@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.อ้อมขวัญ ทิมินกุล
อาจารย์

อีเมล : aomkhwan.tim@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี
อาจารย์

อีเมล : petcharat.kea@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.กภ.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
อาจารย์

อีเมล : chatchada.sut@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.สุภาพร แก้วแสนเมือง
อาจารย์

อีเมล : supapon.kae@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.กภ.กิติยวดี ศรีสิม
อาจารย์

อีเมล : kitiyawadee.sri@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.วัจนารัตน์ พันธ์วงค์
อาจารย์

อีเมล : watjanarat.pan@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.กภ.ดลยา พรหมแก้ว
อาจารย์

อีเมล : donlaya.pro@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ยิ่งยงศักดิ์ศรี
อาจารย์

อีเมล : supannikar.yin@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ กภ.นนทนัตถ์ สถาพร
อาจารย์

อีเมล : nontanat.sat@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. กภ.พัชรวรรณ
สุวรรณรัตน์

อาจารย์

อีเมล : patcharawan.suw@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.กภ.ณรงค์ศักดิ์ คำนันท์
อาจารย์

อีเมล : narongsak.kha@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม