การแพทย์แผนไทยประยุกต์


อาจารย์ ดร.พทป.สมเด็จ กาติ๊บ
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อีเมล : somdet.kat@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พทป.ปราวรี ภูนีรับ
ผู้ช่วยคณบดี

อีเมล : pravaree.phu@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ
ผู้ช่วยคณบดี

อีเมล : chakree.wat@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พทป.ภนิดา วามนตรี
อาจารย์

อีเมล : phanida.wam@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


อาจารย์ พทป.จิตรลดา ปัญจากุล
ครูแพทย์แผนไทยประยุกต์

อีเมล : chitralada.pan@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.ไสว หวานเสร็จ
อาจารย์

อีเมล : sawai.wan@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.ธัญญรัตน์ เทพคำปลิว
อาจารย์

อีเมล : tanyarath.tap@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. พทป.ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
อาจารย์

อีเมล : nawatpong.cha@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. พทป.จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
อาจารย์

อีเมล : chureeporn.imp@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.สรญา จำปาคำ
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล: sorraya​@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร. พทป.กฤตภาส ไพเราะ
อาจารย์

อีเมล : krittapat.pha@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พทป.นันทกานต์ วุฒิศิลป์
อาจารย์

อีเมล : nanthakarn.chi@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ผศ. ดร. พทป.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
อาจารย์

อีเมล : rawiwan.cha@mfu.ac.th​
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.พรนเรศ ทวีโคตร
อาจารย์

อีเมล : pornnarez.tha@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.สิริกานต์ มุกข์ดา
อาจารย์ (ลาศึกษา)

อีเมล : sirikan.muk@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.ฤทธิชัย พิมปา
อาจารย์

อีเมล : ritichai.pim@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม​​​​​​​

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พทป.ธิดารัตน์ ดวงยอด

อาจารย์

อีเมล : thidarat.dua@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.ปภัชญา พาอ่อนตา
อาจารย์ (ลาศึกษา)    

อีเมล : prapatchaya.pao@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พทป.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร
อาจารย์    

อีเมล : aunyachulee.gan@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ พทป.ศิริกูล กล่ำกูล
อาจารย์

อีเมล : sirikool.klu@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


อาจารย์ ดร.พทป.ปริชาติ หงษ์สิงห์
อาจารย์

อีเมล : parichart.hon@mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม