ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Gansu University of Chinese Medicine

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน (Gansu University of Chinese Medicine) โดยมี อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.กภ.สุจิตรา กล้วยหอมทอง อาจารย์ พจ.ธิติ พันธ์เจริญ อาจารย์ พจ.รักษ์สุดา ทานิกุจิ และ อาจารย์ พจ. Jiawei Chin อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมจากฝั่งไทย ในด้านฝั่งจีน ภายใต้การนำของ ศาสตรจารย์ Guisen Zheng รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู อาจารย์ Anguo Liu อาจารย์ประจำคณะฝังเข็มรมยาและทุยหนา และ อาจารย์ Tongbo Chang อาจารย์ประจำคณะการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู ร่วมหารือในครั้งนี้

ในเบื้องต้น อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ และ ศาสตราจารย์ Guisen Zheng ได้แนะนำประวัติของมหาวิทยาลัย และข้อมูลสำคัญสาขาวิชาของทั้งสองฝั่ง จากนั้นได้หารือเกี่ยวกับทิศทางในการวิจัยและแผนการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเพิ่มเติม เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และในชั้นคลินิก การตีพิมพ์งานวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงการอภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการรักษาโรคโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนร่วมกัน

| writer Chakree Wattanasiri |