งานอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

กิจกรรมที่บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

“งานอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์”

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดอบรม “อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3" ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ผ่านทางระบบ Online

ในการนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและแหล่งฝึกปฏิบัติภาคชุมชน เพื่อให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฎิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติวิชาชีพ และอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 20 คน

| writer Chakree Wattanasiri |