ข้อมูลเผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงานและบริการ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเผยแพร่ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 1/2564

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สนว.การแพทย์บูรณาการ ปี 2564 Link

2. คู่มือมาตรฐานการบริการ สนว.การแพทย์บูรณาการ ปี 2564 Link


ข้อมูลสถิติสำคัญ ในหน่วยงาน ช่วงเวลา 1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

1. สถิติการจองห้องประชุม 402 / 404

2. สถิติบริการงานวิจัย Link

3. สถิติบริการด้านสถานภาพนักศึกษา Link

 

| writer Chakree Wattanasiri |