อบรมเชิงปฏิบัติการ Korean Hand Acupuncture

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้จัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพเชิงบูรณาการในรูปแบบผสม Hybrid with online and onsite โดยได้เรียนเชิญวิทยากรพิเศษ Dr.Jong Baik ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Micro Acupuncture Systems โดยเฉพาะการฝังเข็มแบบ Korean Hand Acupuncture Therapy (KHT) จาก The Old Chapel Therapy Clinic and Training Centre ประเทศอังกฤษ มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Introduction to Korean Hand Acupuncture ซึ่งเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการฝังเข็มแบบ Korean Hand Acupuncture Therapy (KHT) การเลือกใช้จุดฝังเข็ม ความหมายและความเชื่อมโยง และกลไกของจุดที่เลือกใช้ การประยุกต์ใช้ทั้งทางคลินิก และด้านการวิจัย เพื่อเปิดประสบการณ์ในด้านการฝังเข็มแบบเกาหลีให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ณ ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนจีน อาคาร S6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยครั้งนี้ อาจารย์ ดร.พญ.สลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับวิทยากร และมีบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง 

 |