หารือความร่วมมือทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมเพื่อแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ และได้มีการหารือเจรจาความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพิ่มเติมอีกด้วย

 |