“The Belt and Road" China-Thailand Academic Exchange Conference 2023

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาล Tongji Hospital Affiliated to Medical College, Huazhong University of Science and Technology ได้จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างไทย-จีน “The Belt and Road" China-Thailand Academic Exchange Conference ขึ้นทางออนไลน์ เวลา 18:30 - 21:00 น. ตามเวลาประเทศจีน โดยงานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยทางคลินิกด้านฝังเข็ม 

     ในงานนี้อาจารย์ อ.ดร.พญ.สลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติเชิญเข้ากล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน และอ.พจ.วชิราภรณ์ ผดุงเกียรติวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนจีนสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเข้าบรรยายในหัวข้อ Wrist-ankle Acupuncture combined with exercise therapy in the treatment of frozen shoulder and triggered finger - Case report

     ทั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนของโรงพยาบาล Tongji Hospital Affiliated to Medical College, Huazhong University of Science and Technology ประเทศจีน นักศึกษาและอาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แพทย์ฝังเข็มจากโรงพยาบาลหลายแห่งในเมือง Wuhan และสมาชิกของ Youth Editorial Committee ของ "World Journal of Acupuncture and Moxibustion" เข้าร่วมงานนี้ผ่านทางออนไลน์มากกว่า 100 คน
 

 |