สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์บูรณาการ ครั้งที่ 2 “Integrative Medicine : Trusted Care”

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์บูรณาการ ครั้งที่ 2 “Integrative Medicine : Trusted Care” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการรวมกลุ่มกันของนักวิจัยทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายทางการแพทย์บูรณาการในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์บูรณาการสู่สาธารณชน ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

| writer Chakree Wattanasiri |