ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา (ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา (ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2565)

เกณฑ์การคัดเลือก
คุณวุฒิทางการศึกษา

 1. ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง)
 2. ปริญญาเอกสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างน้อย 1 ผลงาน (นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  1. TOEFL ITP 525 คะแนน ขึ้นไป
  2. TOEFL CBT 195 คะแนน ขึ้นไป
  3. TOEFL IBT 70 คะแนน ขึ้นไป
  4. CU-TEP 75 คะแนน ขึ้นไป
  5. IELTS 6.0 ขึ้นไป

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 2. มีประสบการณ์ปฎิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย หรือ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ 
http://personnel.mfu.ac.th/?paper=mfu-application-form-for-academic-appointment
และ กรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วน

ส่งใบสมัครและหลักฐาน มาที่
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916-609 (ใบสมัครอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
หมายเหตุ : ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 (อ้างอิง ตามวันที่ประทับตรา ส่งไปรษณีย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.พท.ป.สมเด็จ กาติ๊บ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
email : somdet.kat@mfu.ac.th
Tel : 087-1807982

 |