สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตการแพทย์บูรณาการในศตวรรษที่ 21 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

 |