กิจกรรม คณบดีพบปะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการได้จัดกิจกรรม "คณบดีพบนักศึกษา" ผ่านการประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx Meeting เพื่อเป็นการแนะนำหลักการและขั้นตอนในการเตรียมตัวของนักศึกษาก่อนกลับมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน ภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้มีการปรึกษาหารือระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาเพื่อไขข้อข้องใจหรือหาทางออกให้กับปัญหาทั้งในการเรียนและการเตรียมตัว

| writer Chakree Wattanasiri |