ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ประจำปี 2564

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Sqaure

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ นำโดย อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุคลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต บุตรากาศ รองคณบดี ได้จัดโครงการจัดทำและถ่ายทอดแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ. 2565 - 2569 สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 3 “ จัดทำและพัฒนาแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ.2565-2569 " เพื่อเป็นการทบทวนพันธกิจ วัตถุประสงค์ และ ปรับปรุงแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการให้เป็นปัจจุุบัน สอดคล้องกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของ

  • ค่านิยมด้านการเรียน  การเรียนในสภาวะ New Normal
  • การทำแผนเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  • การทำแผนเพื่อขอรับรองมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ( ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA )
  • การทำแผนเพื่อขอรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx )

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาฯ ครั้งนี้ ได้แผนที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเข็มทิศในการบริหารให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เกิดคุณภาพทั้งแผนงานและพัฒนาตัวบุคลากรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

| writer Chakree Wattanasiri |