ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (*ขยายเวลาครั้งที่ 1 - ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม พ.ศ.2564)

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
  หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา ที่ระบุด้านล่างนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*
  • กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางการแพทย์แผนจีน
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนถูกต้องตามกฎหมาย 
 • มีผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่าระดับ 6

 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก

 • มีใจรักในด้านการสอน

 • หากมีความสามารถ หรือ ประสบการณ์ ด้านการสอน การทำวิจัย หรือ การทำงานประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติของผู้สมัคร (Resume)

 2. ประกาศนียบัตรปริญญา (ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี เป็นต้นไป)

 3. ใบรับรองผลการเรียน (ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี เป็นต้นไป)

 4. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 6 (สำเนาใบแจ้งผลคะแนน หรือ Screen capture การแจ้งผลคะแนนทาง website)

 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 7. สำเนาทะเบียนบ้าน

 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล หนังสือรับรองการผ่านงาน ฯลฯ 

การสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ website ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  http://personnel.mfu.ac.th/?paper=mfu-application-form-for-academic-appointment และ กรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วน

 • ส่งใบสมัครและหลักฐาน มาที่
  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  โทร. 053-916-609 (ใบสมัครอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)

หมายเหตุ : *ขยายเวลาครั้งที่ 1 - ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 (อ้างอิง ตามวันที่ประทับตรา ส่งไปรษณีย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • อาจารย์แพทย์จีน ธิติ พันธ์เจริญ
  email : titi.pha@remove-thismfu.ac.th
  Tel : 087-320-0507

 • อาจารย์แพทย์จีน รักษ์สุดา ทานิกุจิ
  email : raksuda.kle@remove-thismfu.ac.th
  Tel : 092-559-2923


 

| writer Administrator |