ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการ

หมวดหมู่ข่าว: IM-วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการ (รูปแบบ Online) โดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาความรู้ในหัวข้อ ดังนี้
1. แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์งานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
โดยกิจกรรม ดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ภายในสำนักฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 |